Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepdorotka.pl z dnia 25.05.2018 roku

 

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklepdorotka.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepdorotka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FHU Dorota Kocjan a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklepdorotka.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.sklepdorotka.pl, prowadzony jest przez Dorotę Kocjan, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FHU Dorota Kocjan, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer NIP: 587-156-44-87.
  Dane adresowe (adres głównego miejsca wykonywania działalności): ul. Słoneczna 25, 84-105 Karwieńskie Błoto Pierwsze
  Dane kontaktowe:
  1. Magazyn główny i Biuro Obsługi Klienta (realizacja wysyłek, przyjmowanie zwrotów i reklamacji): ul. Wałowa 26, 84-200 Wejherowo
  2. Sklep stacjonarny (odbiór osobisty, przyjmowanie zwrotów i reklamacji dostarczanych osobiście): ul. Wałowa 28 lok. 3, 84-­200 Wejherowo 
  3. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@sklepdorotka.pl lub pod numerem telefonu: 796 206 101 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
  2. włączona obsługa JavaScript,
  3. włączona obsługa plików Cookies.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FHU Dorota Kocjan zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklepdorotka.pl/Regulamin-cterms-pol-28.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sklep Dorotka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Dorotka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Dorotka.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FHU Dorota Kocjan.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FHU Dorota Kocjan,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklepdorotka.pl, dokonać wyboru towaru, ewentualnie odpowiedniej kolorystyki i/lub rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zakup" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sklep Dorotka Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr [tu nr unikatowy zamówienia]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wiadomości o której mowa w pkt. 5 oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego w zależności od wyboru klienta dokonanego w trakcie składania zamówienia.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Irlandia Płn., Włochy) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub InPost, oraz do paczkomatu InPost. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie stacjonarnym: Sklep Dorotka, ul. Wałowa 28/L3, 84-200 Wejherowo, Polska. 
  Koszty dostawy, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zależności od wybranej formy zostały szczegółowo opisane na stronie: http://www.sklepdorotka.pl/Wysylka-do-Polski-cterms-pol-14.html natomiast koszty dostawy do wybranych krajów europejskich zostały szczegółowo opisane na stronie http://www.sklepdorotka.pl/Wysylka-zagraniczna-cterms-pol-31.html Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szczegółowe terminy dostawy w zależności od kraju i formy wysyłki podane są na stronach internetowych sklepu wymienionych w punkcie 3.
 4. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji oraz zakupionych towarach. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego 67 1140 2004 0000 3902 7519 7707,
  2. płatnością w systemie pay-by-link za pośrednictwem firmy IAI S.A.,
  3. płatnością w systemie pay-by-link za pośrednictwem firmy Przelewy24,
  4. zapłata kartą płatniczą realizowaną za pośrednictwem firmy Przelewy24 (akceptowane karty MasterCard, Visa, Maestro). Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie dokonania płatności,
  5. Osobiście gotówką, podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej DPD lub InPost,
  6. Osobiście gotówką lub kartą kredytową podczas odbioru zamówionego towaru w puncie odbioru (naszym sklepie stacjonarnym).
 3. Dla zamówień z przedpłatą płatność jest pobierana w momencie zatwierdzenia jej przez klienta (w momencie dokonywania płatności). W przypadku zamówień za pobraniem opłata za zamówienie jest pobierana w momencie realizacji dostawy.

 

VII. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres FHU Dorota Kocjan, ul. Wałowa 26, 84-200 Wejherowo lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@sklepdorotka.pl).
 3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklepdorotka.pl. Szczegółowy opis wypełniania formularza znajduje się pod adresem https://www.sklepdorotka.pl/Zwroty-Poczta-Polska-cabout-pol-15.html Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Proszę odesłać nam rzecz na adres: FHU Dorota Kocjan, ul. Wałowa 26, 84-200 Wejherowo, lub przekazać osobiście do naszego sklepu stacjonarnego ul. Wałowa 28 lok. 3, 84-­200 Wejherowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów, w przypadku skorzystania z kreatora zwrotów dostępnego na www.sklepdorotka.pl szacowana jest maksymalnie na kwotę około 9,23 PLN.
  5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

VIII. Dobrowolne prawo do zwrotu towaru w ciągu do 28 dni od jego otrzymania

 1. Bez uszczerbku dla Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy Państwu dobrowolnie prawo do zwrotu towaru w ciągu 28 dni od jego otrzymania przez Państwa. Dzięki temu prawu zwrotu towaru mogą Państwo uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy (patrz pouczenie w sprawie prawa do odstąpienia od umowy w punkcie VII powyżej) w ten sposób, że w ciągu 28 dni od otrzymania towaru (bieg terminu rozpoczyna się w dniu w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy) prześlą go Państwo do nas.
 2. W celu usprawnienia procesu zwrotu mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklepdorotka.pl. Szczegółowy opis wypełniania formularza znajduje się pod adresem https://www.sklepdorotka.pl/Zwroty-Poczta-Polska-cabout-pol-15.html Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 3. Do dotrzymania terminu zwrotu towaru wystarczy wysłanie przez Państwa towaru w ciągu 28 dni od jego otrzymania. Jednak warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że używali Państwo produktu, jedynie w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (co w przypadku w szczególności odzieży i obuwia oznacza, że przymierzyli go Państwo jedynie na próbę, jak w sklepie tradycyjnym), i prześlą Państwo towar w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu.
 4. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone.

 

IX. Reklamacje dotyczące towarów

 1. FHU Dorota Kocjan jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje można składać:
  - na piśmie na adres: FHU Dorota Kocjan, ul. Wałowa 26, 84-200, Wejherowo.
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklepdorotka.pl.
  - lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
  FHU Dorota Kocjan zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy.
 4. W celu usprawnienia procesu reklamacje można składać również drogą elektroniczną na naszej stronie www.sklepdorotka.pl (formularz dostępny w panelu klienta po uprzednim zalogowaniu się). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania reklamacji na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. FHU Dorota Kocjan nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. FHU Dorota Kocjan podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FHU Dorota Kocjan, ul. Wałowa 26, 84-200 Wejherowo, mailowo pod adres kontakt@sklepdorotka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.sklepdorotka.pl/contact-pol.html.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. FHU Dorota Kocjan zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FHU Dorota Kocjan a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FHU Dorota Kocjan a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FHU Dorota Kocjan.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się i przestrzeganie powyższego Regulaminu. Mamy nadzieję, że współpraca ze sklepem Dorotka spełni Państwa oczekiwania. Życzymy owocnych i satysfakcjonujących zakupów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: tel: 796 206 101 lub e-mail: kontakt@sklepdorotka.pl.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1600. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.

Zaufane Opinie IdoSell
4.96 / 5.00 419 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-03-29
Bardzo fajny sklep
2021-03-22
Bardzo szybka realizacja

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel